Gemeenten

Gemeenten

  • De manier om iedereen mee te laten doen
  • Een gezonde samenleving met actieve inwoners
  • Sociaal en medisch domein werken samen

Een nieuw systeem voor zorg en welzijn

Gemeenten hebben een grotere verantwoordelijkheid voor de zorg en het welzijn van hun inwoners gekregen. Tegelijkertijd wordt ook van die inwoner meer zelfstandigheid gevraagd. Er wordt gestreefd naar een situatie waarin inwoners de regie nemen over hun eigen gezondheid en meer participeren in de samenleving. Het gaat om meedoen! En meedoen leidt bovendien tot een sociaal en economisch gezondere samenleving.

Het bereiken van zo’n situatie vraagt om het creëren van de juiste randvoorwaarden. Een infrastructuur voor zorg en welzijn waarin gezondheid wordt gepromoot en inwoners worden ondersteund in het maken van de juiste, gezonde keuzes. Het vraagt om een cultuurverandering van alle betrokken partijen. Niet alleen de inwoner zelf, maar ook de zorgverlener, de zorgverzekeraar, de welzijnsprofessional en de bestuurlijk en politiek verantwoordelijken.

Bettery begeleidt gemeenten van begin tot eind in dit transitieproces. Daarbij betrekken we alle relevante stakeholders door gezamenlijke doelen te stellen, vanuit samenhang te opereren en centrale waarden te delen.

Machteld Huber en Louis Overgoor - fotografie Marcel Israel

Persoonlijke ervaring én onderzoek: de gamechanger van ziekte naar gezondheid!

Louis Overgoor in gesprek met Machteld Huber, directeur van institute for Positive Health

Onze diensten

ggzz gesprekstool

Het GG/ZZ-gespreksmodel

Het GG/ZZ-gesprek heeft als doel dat een persoon zich uitspreekt over zijn ervaren gezondheid, gedrag en wensen daarin.

Presentaties & Designsessies

We geven inspirerende presentaties voor eenieder die de transitie in zorg en welzijn aan het verkennen is en zich oriënteert op zijn mogelijke rol. Daarnaast bieden wij designsessies aan waarbij een groep professionals bijeenkomt om concrete plannen te maken rondom GG binnen hun organisatie

Bettery Academy

Bettery heeft een blended scholing ontwikkeld die professionals in zorg en welzijn begeleidt naar een toekomst bestendige aanpak waarin het functioneren, veerkracht en eigen regie van de cliënt centraal staat: “van ZZ naar GG, van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag”.
 

Advies

Bettery geeft advies over het inzetten en verduurzamen van de beweging van ZZ naar GG binnen gemeenten en organisaties. We helpen u bij het formuleren van het gevraagde beleid. Ook benoemen we de verschillende stakeholders en de rol die zij kunnen spelen en zorgen we dat er verbinding ontstaat. Het leidt tot plannen waar volmondig ‘ja’ op wordt gezegd.

Implementatie

Wij ondersteunen de implementatie van GG binnen gemeenten en organisaties. Als onderdeel van stuurgroepen bewaken we de voortgang van de ontwikkeling en toetsen we deze aan de uitgangspunten. Als onderdeel van projectgroepen werken we mee aan de praktische uitvoering.

E-health

Bettery levert een GG-app waarmee cliënten hun eigen gezondheid kunnen registreren en evalueren. De gegevens in de app kunnen zij delen met hun behandelaars. De app is gebaseerd op de International Classification of Functioning (ICF) zoals ontwikkeld door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

Onze klanten / partners